Csapó János dr.

(1950. 07. 09. - )

Professor emeritus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (2020), Debreceni Egyetem (2021), MATE Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (2022)

Dr. Csapó János 1950. július 9-én született Szennán egy somogyi kisközségben. Általános iskolai tanulmányait Szennán, majd Kaposváron a Petőfi általános iskolában végezte, ezt követően pedig a Munkácsy Mihály gimnázium biológia-kémai tagozatos osztályába járt, ahol 1968-ban kitűnő eredménnyel érettségizett. Vegyésznek jelentkezett az egyetemre, s előfelvételis lett a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán. Az egyetem előtt katonai szolgálatot teljesített.

1969-ben kezdte az egyetemet Szegeden, a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán, ahol az aminosavakkal, a fehérjékkel való kutatómunka kötötte le. Egyetemi tanulmányait 1974-ben Az adrenokortikotrop hormon szintézise szilárd fázisú peptidszintézissel című, a TTK különdíját elnyert diplomamunkával zárta.

1973-ban kötött házasságot Kiss Zsuzsanna Ilonával, két gyerekük született, János és Zsuzsanna, mindketten a felsőoktatásban dolgoznak, fia egyetemi tanár a Pécsi Egyetemen, lánya egyetemi docens a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Feleségével 1974. július 15-én kezdtek el dolgozni a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Központi Laboratóriumában, ahol az aminosav-analizátor kezelésével bízták meg, s ez folytonosságot jelentett diplomamunkája és a munkahelyén kapott feladat között. A Főiskola folyamatos átszervezése, átalakítása miatt a munkahelye neve többször változott, de mindvégig ugyanabban az épületben dolgozott majd 40 éven át. Így dolgozott a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, majd annak jogutóda a PANNON Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karának Központi Laboratóriumában, ill. Kémiai-Biokémiai Osztályán, ahol 1978-tól a Takarmánykémiai Laboratórium vezetője volt tudományos főmunkatársként, 1992. augusztusától egyetemi docensnek, 1996. augusztusától pedig egyetemi tanárnak nevezték ki. 1997. január 1-től 2000. január 1-ig a Kar tudományos dékán-helyettese, 1997-től az Acta Agraria Kaposváriensis alapító főszerkesztője, 1996-1998. között a Központi Laboratórium vezetője, majd a Kémiai Intézet megbízott igazgatója volt. 1997. március 1-től Széchenyi professzori ösztöndíjas (két egymást követő ciklusban), 1998. augusztus 1-től (majd a második ciklusban 2003. augusztus 1-től) a Kémiai Intézet igazgatója és a Biokémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék vezetője volt. 2006. január 1-től az újjászervezett Kémiai-Biokémiai Tanszék vezetői és az Analitikai Laboratórium önelszámoló egység igazgatói pozícióját töltötte be. A Kaposvári Egyetemen, felmentéséig, a Kar tudományos dékán-helyettese, a Kémiai Intézet igazgatója, és már harmadik ciklusban a Biokémiai tanszék vezetője volt.
1996-tól óraadó, 2003-tól 2010-ig meghívásos jogviszonyú egyetemi tanár volt a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Élelmiszer-tudományi Intézetében, majd 2014-től ugyanitt, már főállású oktató, és az Élelmiszer-technológia Intézet igazgatójának nevezték ki. A Debreceni Egyetemen pályafutását a 70. életévét betöltve fejezte be.

2002-től óraadóként kezdett tanítani a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán, majd 2005-től 2010-ig az Élelmiszer-tudományi Tanszék alapító tanszékvezetője volt, melyet követően 2020. augusztus 31-ig főállású oktatóként tevékenykedett a tanszéken. 2008-tól 2019-ig az Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria különszámainak felelős szerkesztője volt.

1975-1979. között megszerezte második diplomáját a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Állattenyésztési Karán, majd 1980-ban megvédte A kolosztrum és a tej aminosav és fehérjefrakcióinak vizsgálata eltérő genotípusú szarvasmarha populációkban c. doktori értekezését a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Doktori oklevelének minősítése summa cum laude. 1982-ben egy évig levelező aspiráns volt, majd A kolosztrum és a tej összetétele eltérő genotípusú szarvasmarháknál c. kandidátusi értekezését megvédve 1984. október 18-án az MTA TMB a mezőgazdaság-tudomány kandidátusává nyilvánították. 1985-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem által szervezett egy éves tanfolyamot elvégezve pedagógiai alapképzettséget szerzett.

1995. június 23-án megvédte Kérődző háziállataink kolosztrum és tej összetétele és néhány összetevő analitikája c. akadémiai doktori értekezését, így 1995. november 17-én az MTA Doktori Tanácsa a mezőgazdasági tudomány doktorává nyilvánította. 1995. október 26-án sikeresen habilitált a PANNON Agrártudományi Egyetemen élelmiszerkémia-biokémia tárgykörökből, majd 1996-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a Kar Kémiai-Biokémiai tanszékére. Ugyanezt az eljárást megismételve egyetemi tanári kinevezést kapott a Debreceni Egyetemre, majd a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemre. Elmondhatja, hogy két magyar és egy román köztársasági elnöktől, minden esetben újabb és újabb eljárásban kapott egyetemi tanári kinevezést.

1985-től vett részt a Kaposvári Egyetemen folyó oktató munkában. Hosszú pályafutása alatt több egyetemen és karon volt felelős oktatója az Általános kémia, a Biokémia, az Élelmiszer-kémia, az Élelmiszer analitika, az Élelmiszerhamisítás, a Funkcionális Élelmiszerek, az Elválasztás-technika, a Tejipari technológia valamint a Mezőgazdasági kémia és az Agrártermelés kémiai alapjai tárgyaknak. Fakultatív tárgyai az Élelmiszer és takarmányfehérjék minősítése, az Élelmiszer- és takarmányanalitika és a Tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban voltak, és esetenként felkérték néhány kutatási területéhez kapcsolódó témában élettani, tejgazdaságtani és archeológiai előadás megtartására egyetemi hallgatók számára.

A PhD képzés keretében az Állati termék előállítás élettana és biokémiája tantárgy keretében A tejképzés biokémiája és élettana és A kolosztrum és a tej összetétele, és az azt befolyásoló tényezők című előadásokat tartotta, és ugyancsak tartott előadást Elválasztástechnikából, Élelmiszeranalitikából és Takarmányanalitikából. Külföldi PhD hallgatóknak és az idegen nyelvű képzés során az Amino acids in animal nutrition tárgy keretében tartott 16 óra, Biochemistry tárgyból 42 óra, Food chemistry tárgyból 42 óra, Food analytical chemistry tárgyból 28 óra, Separation Sciences tárgyból pedig 42 óra előadást.

A mai napig (több esetben társszerzőivel együtt) írt 43 tankönyvet, könyvrészletet, illetve könyvfejezetet, 50 elméleti és gyakorlati egyetemi/főiskolai jegyzetet, oktatási segédanyagot (egy részüket angolul), melyekből Magyarország és Székelyföld több egyetemén és főiskoláján tanulnak a hallgatók.

1982-ben a MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának első díját, 1985-ben pedig – feleségével együtt – a MTA Kémiai Osztályának Erdey László díját kapták analitikai-kémiai kutatásokért. Az általa vezetett kutatócsoportból kollégái négyszer nyerték el a MTA PAB kiemelt első, ill. első díját. Az általuk kidolgozott takarmány- és élelmiszeranalitikai módszerek többsége bekerült a Mezőgazdasági Minősítő Intézet által szerkesztett Takarmánykódex analitikai részébe. Ezeket a módszereket hazánk több analitikai laboratóriumában rutinszerűen alkalmazzák.

1985-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumtól a Kiváló munkáért kitüntetést kapta. 1995-ben, 1997-ben és 2006-ban a Kaposvári Gazdászok, a Kar hallgatói, Agyagkatedra (a Kar legjobb oktatója) díjban részesítették, 1996-ban pedig az Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést kapta. 1985. óta titkára, 1995-től 2000-ig elnöke volt a Somogyi Tudósklubnak. Tagja volt a Somogy Megyei Önkormányzat, és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális és Tudományos Bizottságának. 1992-óta a Tudományos Életért Közalapítványnak, 2000-től pedig a Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítványnak volt elnöke.

Munkája elismeréseként Somogy Megye Önkormányzata 1992-ben Alkotói Díjban részesítette, 1997-ben a Tudományos Életért Közalapítvány aranygyűrűjét nyerte el, 2001-ben pedig a Pécsi Akadémiai Bizottság tudományszervezési díját kapta meg. 1997-ben (két ciklusban) elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2005-ben, az indoklás szerint nemzetközi színvonalú oktatói-kutatói tevékenységéért a Szent-Györgyi Albert díjat, 2006-ban pedig a Charles Simonyi kutatói ösztöndíjat. 2007-ben a Kaposvári Egyetem Alapítványának Nívódíját, 2008-ban pedig a Területi Prima (Primissima) Díjat kapta meg. 2012-ben Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától a Kaposvár Városért kitüntető díjat, majd 2021-ben a Pro Urbe Kaposvár kitüntető díjat kapta, 2017-ben a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiváló oktató díját nyerte el. 2020-ban a Magyarország Agrárminisztere az Életfa Bronz Plakettet adományozta számára. 2020-ban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Kolozsvár), 2021-ben a Debreceni Egyetemen, 2022-ben pedig a Magyar Agrár- és Élettudományi egyetemen (a Kaposvári Egyetem jogutódja) professor emeritus címmel tüntették ki.

2020-ig 183 tudományos közleménye jelent meg idegen nyelven, 304 előadást tartott nemzetközi konferenciákon. Hazai tudományos közleményei száma 165 és 344 előadást tartott hazai konferenciákon, tudományos rendezvényeken vagy ismeretterjesztő eseményeken. Fentieken kívül 101 ismeretterjesztő közleményt írt, szerkesztett 85 tanulmánykötetet, ill. folyóiratszámot. Összes publikációi száma 1278, közleményei kumulatív impakt faktora több, mint 70, amelyekre összesen kb. 2500 esetben hivatkoztak. A Science Direct szerint H-indexee 25 (2016. óta 16), i10 indexe pedig 48 (2016 óta 26).
Doktor képviselője volt az MTA Agrártudományok Osztályának (2007-2010), tagja volt az MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Szakbizottságának. Az MTA PAB Agrártudományi Szakbizottság elnöke, a PAB Kémiai Szakbizottságának tagja, az Analitikai Munkabizottság elnöke, a VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságának és több tudományos és szakmai testületnek is volt tagja.

Szoros munkakapcsolatban volt az Izlandi Marine Research Institut-tal, a Göteborgi Chalmers University Analytical and Marine Chemistry és Marine Geology Tanszékével, az Athéni Egyetem Food Technology valamint a Corki Egyetem Food Chemistry Tanszékével, és 20 évig dolgozott a SAPIENTIA Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának Élelmiszer-tudományi Tanszékén. Tanulmányúton járt Lengyelországban, Csehszlovákiában, Angliában, Skóciában, Dániában, Hollandiában, Izlandon, Svédországban és Írországban.

Fenti intézetekkel közösen végzett analitikai-kémiai módszerfejlesztő munkáik közül kiemelkednek az aminosavak meghatározására és az aminosav enantiomerek szétválasztására és meghatározására kidolgozott módszerek. Hazánkban munkatársaival csak ők foglalkoztak az aminosav racemizáción alapuló ember és állatcsontok korának meghatározásával és gyapjúszőnyegek korának becslésével. Az utóbbi időben élelmiszerek D-aminosav-tartalmát, ezen belül a D-triptofán-tartalmát vizsgálják, ill. kutatásaikat kiterjesztették a konjugált linolsavak, a funkcionális élelmiszerek és az élelmiszer hamisítás irányába is.
Jelenleg a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem és a MATE Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem emeritus professoraként rendszerezi korábban írt könyveit, jegyzeteit, tudományos közleményeit és konferencia előadásait, felkérésre előadásokat tart az egyetemeken, és emellett tudományos tanácsadóként is dolgozik.

Tudományos életrajz

Név: Dr. Csapó János
Születési dátum és hely: 1950. július 9. Szenna
Állampolgárság: magyar
Beosztás és foglalkozás: Okleveles vegyész, professor emeritus
Állandó lakhely: 7400 Kaposvár, Bem u. 22.
Hivatali cím: MATE Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Kaposvári Campus, 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
Családi állapot: Nős (két gyerek)
Nyelvtudás: Angol középfokon, orosz alapfokon, minimális német, latin és svéd.

Képzés:

2001 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1996 a Magyar Tudományos Akadémia doktora
1995 habilitáció a PANNON Agrártudományi Egyetemen
1985 pedagógiai alapképzettség (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
1984 a mezőgazdaságtudomány kandidátusa (MTA)
1980 egyetemi doktor (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
1979 állattenyésztési üzemmérnök (Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)
1974 okleveles vegyész (József Attila Tudományegyetem, Szeged)
1968 érettségi (Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár)

Szakmai tevékenység:

2016-tól egyetemi tanár a DE Élelmiszer-technológiai Intézetében
2014-től intézeti igazgató a DE élelmiszer-technológiai Intézetében
2006-tól tanszékvezető a Kaposvári Egyetem ÁTK (KE) Kémiai-Biokémiai Tanszékén
2005-től egyetemi tanár, tanszékvezető a Sapientia EMTE Élelmiszer-tudományi Tanszékén
2003-tól egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem meghívásos jogviszonyú egyetemi tanára
2002-től óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen
2010-2014 tudományos dékánhelyettes (KE)
1998-2014 a Kémiai Intézet igazgatója, a Biokémiai és Élelmiszerkémiai tanszék vezetője (KE),
2002-től a Kémiai Tanszék mb. vezetője (KE)
1997 a Kémiai Intézet mb. igazgatója (KE)
1997-2000 tudományos dékánhelyettes (KE)
1996 egyetemi tanár (KE)
1992 egyetemi docens (KE)
1985 tudományos főmunkatárs (KE)
1980 tudományos munkatárs (KE)
1978-1992 a Takarmány Kémiai szaklaboratórium vezetője (KE)
1974 tudományos segédmunkatárs (KE)

Külföldi szakmai utak:

1984 Winchester Agricultural College, Anglia, 10 nap
1985 Lengyel Tudományos Akadémia Tejkísérleti Kutatóállomása, Varsó, 10 nap
1986 Prágai Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap
1987 Dánia, American Field Service, 3 hét
1989 Hollandia, Dordrechti Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap
1992 Marine Research Institute, Izland, 2 hét
1992-1996 Chalmers University of Technology, University of Göteborg, Svédország, 4 hónap, két hét, 10 nap, 2 hónap
1995 Cork University, Írország, 10 nap
1996 Hollandia, Wageningen, Netherlands Organization for Applied Science Research (2 hét)
1996-97 University of Göteborg, Svédország, 9 hónap
1996-98 Cork University, Department of Food Chemistry, Írország, 1 hónap
University of Göteborg, Svédország, 2 hónap
1998 Newcastle University, Fossil Fluels Department, Anglia, 1 hónap
1999 University of Athens, Department of Food Technology, 2 hét
2009 University of Göteborg, Svédország, (Erasmus program, 2 hónap)
2010 University of Toscana, Olaszország (Erasmus program, 1 hónap
2013 University of Palermo, Olaszország, (Erasmus program, 1 hónap)

Kitüntetések:

1985 MTA Kémiai Osztály Erdey László díja analitikai kémiai kutatásokért
1985 MÉM kiváló munkáért kitüntetés
1992 Alkotói Díj (Somogy megye Önkormányzata)
1997 Tudományos Életért Alapítvány aranygyűrűje
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001 PAB tudományszervezői díja
2005 Szent-Györgyi Albert díj
1995, 1996, 2006 Agyagkatedra (kiváló oktató) a Kaposvári Egyetem diákjaitól
2006 Charles Simonyi kutatói ösztöndíj
2007 Nívódíj, Kaposvári Egyetem
2008 Megyei Prima (Primissima) Díj
2012 Kaposvár Városért kitüntetés
2017 Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiváló oktatója
2020 Életfa Bronz Plakett
2020 Professor emeritus (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem)
2021 Professor emeritus (Debreceni Egyetem)
2021 Pro Urbe Kaposvár kitüntetés
2022 Professor emeritus (MATE Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem)

Publikációk:

Tudományos közlemények:
Idegen nyelven: 183,
magyarul: 165.
Ismeretterjesztő közlemények: 101.

Előadások:

Nemzetközi konferenciákon: 304,
Hazai konferenciákon: 344.

Szakkönyv-, kódex részlet, egyetemi jegyzetek, szerkesztett tanulmánykötetek. 109.

Könyv: 14,
könyvrészlet, -fejezet 34,
egyetemi jegyzet: 36,
szerkesztett tanulmánykötet 82.

Összesen: 1278.

Hivatkozások: Kb. 2500, ebből független kb. 1900. Kumulatív impakt faktor: 64,77, Hirsch index: 25, i10 index: 48.

Tagságok:

MTA Agrártudományok Osztálya, doktor képviselő (2007-2010)
MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Bizottság
MTA PAB Agrártudományi Szakbizottság, elnök
MTA-PAB Kémiai Szakbizottsága, Analitikai-kémiai Munkabizottság elnöke
Magyar Biokémiai Egyesület,
Magyar Kémikusok Egyesülete,
Élelmiszeranalitikai Munkabizottság elnökhelyettes
MTA-VEAB Archeometriai Munkabizottsága
A COST elnökségének magyar tagja

Külföldi intézményekkel (korábban) tartott kapcsolat:

Chalmers University of Technology, University of Göteborg, Department of Analytical
and Marine Chemistry.

Együttműködési témák:
Aminosav enantiomerek szétválasztása és meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav-tartalma. Csontminták korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján. A masztitiszes tej D-aminosav-tartalma. Borkémia és boranalitika. Borhamisítás kimutatása.

Marine Research Institute Reykjavik, Iceland.
Együttműködési témák:
D- és L-aminosavak szétválasztása és meghatározása fordított fázisú folyadék-kromatográfiával.
Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján.

University of Göteborg, Department of Marine Geology.
Együttműködési témák:
Mikrofosszíliák D- és L-aminosav-tartalmának meghatározása.

Cork University, Department of Food Chemistry.
Együttműködési témák:
A kanca- és gímszarvas tej kazein frakciói genetikai variánsainak vizsgálata.

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Campus.
Együttműködési témák:
Konjugált linolsavak, D-aminosavak, helyi élelmiszerek, pro- és prebiotikumok kutatása. Anyatejanalízis. A lakosság szelénellátottságának felmérése.

University of Athens, Department of Food Technology.
Együttműködési témák:
Bioaktív vegyületek (exopoliszacharidok, konjugált linolsav) és a D-tejsav kutatása.

Jelenleg (még) művelt kutatási témái:

  • Kérődző háziállataink kolosztrum- és tejösszetételének vizsgálata. Az ember passzív immunitásának növelése immunanyagokkal.
  • Élelmiszerek, elsősorban tej és tejtermékek konjugált linolsav-tartalmának kutatása.
  • Takarmányok és élelmiszerek D-aminosav-tartalmának vizsgálata, a D-triptofán kutatása.
  • A baktériumok által szintetizált fehérje mennyiségének meghatározása. Új módszerek kidolgozása.
  • Új élelmiszer-analitikai módszerek kidolgozása (elsősorban az aminosav-analitika területén).
  • Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja és elbomlása, valamint a zsírsavak mennyiségének és minőségének alapján. Az egyén korának meghatározása a fog D-aminosav-tartalma alapján.
  • Védett aminosavak előállítása a kérődző háziállatok számára.
  • Probiotikus élelmiszerek fejlesztése. Prebiotikumok előállítása szénhidrátokból di- és trikarbonsavakkal.
  • Funkcionális élelmiszerek (magas lizintartalmú kenyér, szelénnel dúsított tej és tejtermékek, alacsony szénhidrát tartalmú élelmiszerek, rezisztens keményítő) fejlesztése.
  • Módszerek fejlesztése az élelmiszer hamisítások kimutatására.

Kaposvár, 2022. 12. 13.

Letölthető publikációk:

Évforduló

Naptárunk a Somogy Portál életrajzi adatainak szűrésével mindig az aktuális napon évfordulós személyekre hívja fel a figyelmet. A névre kattintva virtuális arcképcsarnokunkba juthat.


Fel