Adatvédelem

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679 EU rendelet, a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek való megfelelés alapján a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint adatkezelő jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja az ügyfeleket a személyes adatoknak a Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal jogszabályokban meghatározott feladat- és hatásköreinek gyakorlása keretében történő kezeléséről.

1. Adatkezelő megnevezése

Somogy Vármegyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
Székhely: 7400 Kaposvár, Fő u. 10
Adatkezelő képviselője: Dr. Sárhegyi Judit megyei jegyző
Telefon: +36 (82) 898-246
E-mail címe: hivatal@som-onkorm.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A Hivatal adatvédelmi tisztviselője: Dr. Fentős Adrienn
Közvetlen elérhetőségei:
Telefon: +36 (30) 492 6440
E-mail címe: fentos.adrienn@iis.co.hu

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozóan a GDPR 13-14. cikkei szerinti adatokról a fenti elérhetőségeinken nyújtunk tájékoztatást.

3. A személyes adatok kezelésének célja, és az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség, a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli.
A Hivatal, mint adatkezelő a személyes adatokat a ráruházott közhatalmi jogosítványainak gyakorlása keretében végzett feladatai végrehajtására, valamint a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli.
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 214. § (1) bekezdése szerint a Bírósági ülnökök 2019.évi választásával összefüggésben történik a személyes adatok kezelése.

4. A személyes adatok tárolásának időtartama

A Hivatal a személyes adatokat ügytípusonként az ágazati jogszabály által meghatározott időtartamig és az abban meghatározott cél teljesüléséig kezeli.

5. A személyes adatok kezelése tekintetében Önt megillető jogok

5.1. Tájékoztatáshoz való jog

Hivatalunk adatkezelőként a GDPR 13. és 14. cikke alapján köteles Önt a személyes adatai kezelésére vonatkozó meghatározott információkról tájékoztatni. Ezen információk - az I. pontban közölt adatokon túlmenően - a következők:

• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja,
• a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekei,
• adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen,
• adott esetben annak a ténye, hogy az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,
• a személyes adat tárolásának időtartama,
• az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai,
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, továbbá, hogy az adatkezelés elmaradása milyen lehetséges jogkövetkezményekkel járhat,
• automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk.

5.2 Hozzáféréshez való jog

Érintettként a GDPR 15. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy Hivatalunktól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

• az adatkezelés céljai,
• a személyes adatok kategóriái,
• azon címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok kategóriáit közölték, vagy közölni fogják,
• a személyes adat tárolásának időtartama,
• az adatkezelés tekintetében az érintettek érvényesíthető jogai
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
• ha a személyes adatok forrása nem Ön, akkor a forrásokra vonatkozó minden elérhető információ, • automatizált döntéshozatalra vonatkozó információk,
• a személyes adat harmadik országba történő továbbítása esetén a megfelelő garanciák.

A hozzáférési jog keretében Hivatalunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül. Az Ön által kért másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, díjat számítunk fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a kért adatokat széles körben használt elektronikus formátumban rendelkezésére bocsátjuk. A másolat igénylése nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.3 Helyesbítéshez való jog
Érintettként a GDPR 16. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk által kezelt pontatlan személyes adatát kérésére késedelem nélkül helyesbítsük, illetve az adatkezelés céljának figyelembevételével kérheti a hiányos személyes adatainak - nyilatkozata alapján történő - kiegészítését.

5.4 Törléshez való jog
Érintettként a GPDR 17. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljük, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
• Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
• Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Személyes adatai kezelésének, illetve az adatok megőrzésének időtartamát az adatkörök tekintetében minden esetben az irányadó törvényi szabályok tartalmazzák. Hivatalunk a személyes adatokat ezen időszakok figyelembevételével törli . Amennyiben az adatkezelés alapja nem a közhatalmi jogosítvány gyakorlása, Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

5.5 Korlátozáshoz való jog
Érintettként a GDPR 18. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére Hivatalunk korlátozza személyes adatainak kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• Ön vitatja az adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Hivatalunk ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
• az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését és helyette kéri azok felhasználásának korlátozását,
• Hivatalunknak nincs már szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

A korlátozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

5.6 Adathordozhatósághoz való jog

Érintettként a GDPR 20. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a Hivatalunk rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosul arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt Hivatalunk akadályozná.
Amennyiben az adatkezelés alapja nem közhatalmi jogosítvány gyakorlása, úgy Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

5.7 Tiltakozáshoz való jog

Érintettként a GDPR 21. cikke alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Hivatalunk általi kezelése ellen ideértve a profilalkotást is, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Hivatalra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, illetve a Hivatal, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben Hivatalunk a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéshez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A tiltakozáshoz való jog keretében Hivatalunk az Ön jelzésének beérkezésétől számított legkésőbb 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a megtett intézkedésekről.

5.8 Jogorvoslathoz való jog
Bírósági jogérvényesítés: - Személyes adatai kezelése tekintetében az Önt megillető jogok megsértése vagy ennek közvetlen veszélye esetén jogai érvényesítése érdekében bírósághoz fordulhat, amely az ügyben soron kívül jár el. A pert az Ön választása szerint a lakó- vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken indíthatja meg.
Bejelentés a felügyeleti hatósághoz: - A felügyeleti hatóság feladatait Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) látja el, amely felé Ön bejelentéssel élhet a személyes adatai kezelését érintően.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6. Bejelentés, kérelem, panasz benyújtása, tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Amennyiben személyes adatai kezelésével kapcsolatban visszaélés gyanúja merül fel vagy sérelem éri Önt, illetve ezeket vélelmezi, akkor jogosult adatvédelmi bejelentést tenni a Hivatalunknál szóban vagy írásban az adott üggyel összefüggésben eljáró szervezeti egységnél közvetlenül vagy a jelen tájékoztató I. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén. Az ügyintézés határideje 30 nap, amely határidő elmulasztása esetén Ön bejelentést tehet a Felügyeleti Hatóságnál.

7. Tájékoztatás az adatvédelmi incidensről

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens esetén, amennyiben az valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve, Hivatalunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt a személyes adatait érintő adatvédelmi incidensről.
A tájékoztatás során Hivatalunk ismerteti Önnel az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint Hivatalunk által az adatvédelmi incidens orvoslására tett, vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Utoljára frissítve: 2023. 12. 27. 18:13

Fel