A honlap teljes felülete akadálymentes

Szapu Viola Magda dr.

(1951. 07. 29. - )

Etnográfus

Iskolák, képzettség
A szlovákiai Zemnében születtem, a középiskolát Surányban a Közgazdasági Szakközépiskolában végeztem, majd Budapesten, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytattam tanulmányaimat néprajz-történelem szakon. Diplomát 1978-ban szereztem. Szakképzettségem: etnográfus, diplomamunkámat folklór témából írtam. Doktori disszertációm tárgyi néprajzi témában készült: "Életmódvizsgálatok a Vág völgyében" címmel 1990-ben. 2001-ben doktori (PhD) fokozatot szereztem Budapesten (ELTE - BTK "Magyar és Összehasonlító folklorisztika"). Értekezésem címe: "Mai ifjúsági csoportkultúrák egy dunántúli városban".
 
Munkahely, betöltött állások
A diploma megszerzését követően a Somogy Megyei Múzeumok Igazgatóságán (Kaposvár) néprajzosként dolgoztam, 1991-től 2008-ig ugyanott a megyei múzeum igazgatóhelyettese voltam.
 
Szakirányú tevékenység
1979 óta folyamatosan részt vettem, a múzeum néprajzi munkájában. Kutatási területem a felvidéki magyarság, ill. Somogy megye népességének vizsgálata, továbbá országos ifjúsági életmód-kutatás.
Kutatási témaköröm: folklór, társadalomnéprajz, kutatástörténet, a magyarországi kisebbségek (elsősorban a roma lakosság) néprajzi vizsgálata.
Kiemelt témám az ifjúságkutatás, az ifjúsági kultúra, életmód és fogyasztási szokások. Elkészült egy Kárpát-medence-i nemzetközi ifjúsági összehasonlító vizsgálat is.
Továbbá Együd Árpád folklorista hagyatékának feldolgozása és publikálása, valamint a Gönczi-hagyaték somogyi vonatkozású anyagának kutatása.
Több önálló kötetem, cikkem, tanulmányom jelent meg az elmúlt időszakban, több tudományos társaság, ill. egyesület tagja vagyok.
Nyelvismeret: szlovák nyelvből felsőfokú C típusú állami nyelvvizsgám van, cseh nyelvből középfokú. Társalgási szinten beszélek oroszul és németül.
 
FONTOSABB PUBLIKÁCIÓK, ELŐADÁSOK:
ÖNÁLLÓ KIADVÁNYOK:
1. Halotti szokások és hiedelmek Kaposszentjakabon az oláh cigányoknál.
Ciganisztikai tanulmányok l. kötet. MTA Néprajzi Kutatócsoport.
Budapest, 1984. (Szerk. Kriza Ildikó, lektorálták: Voigt Vilmos, Kovalcsik Katalin)

2. Mesemondó és közössége.
Ciganisztikai tanulmányok 4. kötet. MTA Néprajzi Kutatócsoport
Budapest, 1985. (Szerk. Kriza Ildikó, lektorálták: Voigt Vilmos, Benedek Katalin)
3. Életmódvizsgálatok a Vág völgyében.
A Szlovákiai Magyar Néprajzi Társaság kiadványa, Komárom, 1993.
4. 1848-as katonadalok és Kossuth-nóták.
Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből. 1. kötet.
Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1994. (Második, bővített kiadás 1998.)

5. Karácsonyi ünnepkör adventtől vízkeresztig. Téli jelesnapi szokások Somogyban.
Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből. 2. kötet. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1994.
6. Gyermekjátékok.
Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből. 3. kötet. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár, 1996. (lektorálta Lázár Katalin)
7. Somogy.
(Szapu Magda - Winkler Ferenc) Weidenthal, 2001.
8. A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák.
(Zene - szórakozás - divat - értékrend.) Századvég, Budapest, 2002.
9. "Az úri közönség táncol…" Somogyi megyebálok az ezredfordulón.
Somogy Megyei Önkormányzat. Kaposvár, 2002.

10.  fjúsági „szubkultúrák.” Tanulmánykötet.
(Szerk. és a bevezető tanulmányt írta Szapu Magda) Előszó: Vitányi Iván. In: Politológia. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest. 2004.

TANULMÁNYOK
Az ifjúsági kultúra témaköréhez kapcsolódó legfontosabb publikációk

 • Mai ifjúsági csoportkultúrák egy dunántúli városban. A disszertáció tézisei.
 • In: Somogyi Múzeumok Közleményei 14. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. Kaposvár, 2000. 441-451. p.
 • Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban. (Konfliktusmegelőzés).
 • In: Magyar Szemiotikai Tanulmányok 3., Jeles jogok - jogos jelek. Nyelvi jogok - társadalmi konfliktusok. Magyar Szemiotikai Társaság. Budapest, 2000. l65-190.
 • Gegenwärtige Gruppierungen unter Jugendlichen in Ungarn (Kaposvár) (aufgrund sozio - relevanter Musiktrends). In: European Journal for Semiotic Studies. Signs, Music, Society I-III. ISSS - Institute for Socio-Semiotic Studies. Wien-Budapest-Madrid-Perpignan, 2001. Vol. 13- 1,2. I / 295-315.
 • Contemporary youth group cultures in a town in Western Hungary. Theses of the rasearch and study. In: Acta Ethnographica Hungarica 48 (1-3). Akadémia Kiadó. Budapest. 2003. 89–122.
 • -„Buli van!” A mai városi fiatalok szórakozási formái és alkalmai. In: Pócs Éva (szerk.) Rítus és ünnep az ezredfordulón. (Tudományos konferencia Marcaliban 2002. május 13-15.) Studia Ethnologica Hungarica VI. L’ Harmattan, Budapest. 2004. 417–426.
 • A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák. In: Gábor Kálmán – Jancsák Csaba (szerk.) Ifjúsági korszakváltás – Ifjúság az új évezredben. Belvedere. Szeged. 2004. 108-121.
 • A mai ifjúsági kultúrák kutatása Magyarországon és Erdélyben. In: Bárth Dániel (szerk.) Folcloristica 9. Ünneplő. Írások Verebélyi Kincső születésnapjára. ELTE BTK Folklore Tanszék. Budapest. 2005.33-47.
 • Az ezredelő ifjúsági kultúráinak kutatása és összehasonlító vizsgálata. Magyarország és Erdély. In Szapu Magda (szerk): Ifjúsági „szubkultúrák”. Tanulmánykötet. Politológia. Scientia Humana. MTA Politikai Tudományok Intézete. Budapest. 2004. 10-40.
 • A fiatalok értékrendje és önkifejezési formái. Ifjúsági csoportkultúrák Kaposváron. In: Egyenlítő. Főszerk. Galló Béla. Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. II. évf. 2004/4. Napvilág Kiadó. Budapest. 2004.
 • Négy magyar kisváros ifjúsági „szubkultúrái”. In Vasi Szemle LIX. évf. 5. sz. Szombathely. 2005. 575-581.
 • NKÖM támogatásával 2006-ban vásárolt mintegy félezer darab kortárs ifjúsági öltözeteket, kiegészítőket, kellékeket, ill. nyilvános közösségi terek tárgyait és vizuális jelképeit összesen 1.066 E Ft-ért. A gyűjtemény a Somogy Megyei Múzeumban van nyilvántartva.
 • Trükkös tükrös pohár és társai. A fiatalok baráti körének ajándéktárgyai. In Jelentésteli tárgyak. MaDok-füzetek 3. Néprajzi Múzeum. Budapest, 2005. 106-117.

MÁS

 • A Rippl-Rónai Múzeum szakmai programjai a Magyar Millennium jegyében. In: Magyar Múze-umok. Pulszky Társaság. Magyar Múzeumi Egyesület folyóirata (ed. Selmeczi Kovács Attila). Buda-pest, 2001/4. 23-24.
 • Az öltözet mint kulturális szimbólum. Az üzenetek kódolása és jelenkori dokumentálása.
 • In: MaDok-füzetek 1. (Szerk.: Fejős Zoltán) Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények válto-zása. Néprajzi Múzeum. Budapest. 2003. 73-81.
 •  „Az úri közönség táncol.” Újraélesztett somogyi megyebálok az ezredfordulón. In: Pócs Éva (szerk.) Rítus és ünnep az ezredfordulón. (Tudományos konferencia Marcaliban 2002. május 13-15.) Studia Ethnologica Hungarica VI. L’ Harmattan, Budapest. 2004. 119–141.
 • A társadalmi és a politikai elit érintkezési formái. Az ezredvégi újjáélesztett megyebálok. In: Rendszerváltás Magyarországon. Szokásrendszerek és a mindennapi élet kultúrájának alakulása. (Szerk. Tátrai Zsuzsanna) MTA Néprajzi Kutatóintézet. Kézirat. 2004.
 • A bálok mint közéleti fórumok? Jubileumi megye- és a régióbál Somogyban. In: Egyen-lítő. Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. III. évfolyam. 2005/2. A Politikatörténeti Alaítvány lapja. Budapest. 21–28.
 • A politikai és társadalmi elit találkozási alkalmai. Az ezredvégi újjáélesztett somogyi megyebálok. In: Szokásrendszerek és a mindennapi élet kultúrájának átalakulása” c. kötetbe. (Ünnepek, ünneplés tegnap és ma.) MTA – Néprajzi Kutatóintézet. Budapest.  Leadott kézirat (2004).

GYERMEKJÁTÉKOK

 • Children's Games ins Somogy County. In: Acta Ethnographica Hungarica, 44. (1-2. p. 55-77.) Akadémia Kiadó. Budapest, 1999.
 • Gyermekélet, gyermekjátékok. In: Somogy megye népművészete. Népművészeti örökségünk. Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága. Kaposvár, 2001. 495-514

SOMOGY JELES FOLKLÓRKUTATÓJA

 • Együd Árpád és Somogy népköltészete. Somogyi Múzeumok Közleményei 9. Kaposvár, 1992. 339-344.
 • Együd Árpád hagyatéka I. (levelezés, archív film). Somogyi Múzeumok Közleményei 10. Kaposvár, 1994. 207-230.
 • Az Együd-hagyaték a Somogy megyei Rippl-Rónai Múzeumban. In: "Csodatevő szarvasnak ezer ága-boga." Együd Árpád emlékezete. Somogyi Honismereti Műhely 1. Kaposvár, 1996. 89-92.

A MEGYEI MÚZEUM TEVÉKENYSÉGE - SOMOGY NÉPRAJZA

 • A Somogy Megyei Múzeum. A megyei múzeum történeti áttekintése, tevékenysége, évkönyve. In: Somogyi Múzeumok Füzetei 19. Kaposvár, 1992. 7-33.
 • A múzeum és az iskola. In: A közgyűjtemények az oktatásban. Megyei és Városi Könyvtár. Kaposvár, 1994. 24-31.
 • Néprajz - néphagyomány. In: Somogy kulturális élete. Somogy Megye Kézikönyve. Magyarország kézikönyvei 14. Kaposvár, 1998. 76-81.

ROMA FOLKLÓR

 • A kaposszentjakabi oláh cigányok hiedelemvilága. Somogyi Múzeumok Közleményei 4. Kaposvár, 1981. 127-138.
 • A mesehagyományozás folyamatának törvényszerűségei Kaposszentjakabon. Másodközlés. In: Cigány néprajzi tanulmányok 6. 1997. Tanulmányok a magyarországi beás cigányokról. Szerk.: Bódi Zsuzsanna. Budapest, 1997. Magyar Néprajzi Társaság. 174-183.
 • Mesemondó és közössége Kaposszentjakabon. Másodközlés. In: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Tanítók Kiskönyvtára 9. BTF -IFA -MKM, Budapest, 1998. Szerk.: Kovalcsik Katalin. 371-387.-
 • A cigányvajda. Egyenlítő. Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. IV. évf. 2006/1. 18–23.
 • Vajda az, aki annak mondja magát. Rendhagyó vajdaavatás egy kaposvári romungró cigány csoportnál. Somogyi Múzeumok Közleményei 17/C (20006). Társadalomtudományok. Kaposvár. 2007. 23–38.
 • Halad a karaván. Jegyzetek egy fotókiállítás margójára. Egyenlítő. Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. V. évfolyam. Napvilág Kiadó. 2007/5. 45–49.


ISMERETTERJESZTÉS

 • Együd Árpád 10 éve halott. Múzeumi Tájékoztató, Kaposvár 1993/4. 8-10.
 • Együd Árpád (1921-1983) emlékezete. Somogyi Kalendárium. Kaposvár, 1996. 36-39.
 • Együd Árpád születésének 75. évfordulójára (1921-1983). Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1996. 6/1. 18-23.
 • 135 éve született Gönczi Ferenc. (1861-1948) Somogyi Kalendárium. Kaposvár, 1996. 172-176.
 • 135 éve született Vikár Béla (1859-1945). Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1994/2. 11-14.
 • Vikár Béla - 140 éve született. Somogyi Kalendárium. Kaposvár, 1999.
 • Szapu Magda: Gyermekjátékok. Konferencia-előzetes és kiadvány-beharangozó. Múzeumi Tájékoztató, Kaposvár 1996/34. 10-12.
 • Gyermekélet - gyermekjátékok kutatása Somogyban. (1000 éves a magyar iskola.) Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/3. 36-39.
 • Gyermekjátékok. Somogyi Honismeret. 1996/2. 53-56.
 • Múzeum a közjó szolgálatában. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1991/1. 3-5.
 • Székelykeresztúri néprajzi kiállítás a múzeumban. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1991/2. 29-31.
 • Múzeumi Világnap. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1993. 05. 18.
 • A megyei múzeum szakmai feladatai és munkaterve az 1993. évre. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993/1. 5-7.
 • A néprajzi gyűjtőmunka feltételei és lehetőségei. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1993/2. 3-5.
 • Megnyílt a néprajzi kiállítás Zamárdiban. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1994/3. 3-7.
 • A múzeum. A műgyűjtés kezdetei - a világ múzeumai. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/1. 13-15.
 • A telepi cigányok. I-II. In: Somogyország. Kaposvár, 1991. 07. 25.; 1991. 08.01.
 • Speciálisan magyar ételeink. A halászlé, a bográcsgulyás és a többiek. Somogyi Kalendárium. Kaposvár, 1995.
 • Az a csodálatos kelet! A világ öt legnagyobb vallása és hívei. Somogyi Kultúra. Kaposvár, I. rész 1995. 6/4. 17-21; II. rész 1995. 6/5. 13-16.; 6/6
 • Több mint érdekes! A baseballtól a szumóig. Népek, nemzetek játékai. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1996. 6/2. 147-149.
 • Több mint érdekes! A kannibalizmus, a fétisizmus, a sámánizmus, a vérbosszú és társai. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/6. 74-77.
 • Több mint érdekes! Hiszünk-e a babonában? Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/4. 54-57.
 • Több mint érdekes! Bútoraink, ételeink. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/2. 63-71.
 • Több mint érdekes! A viselkedés divatja - az illem. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/2. 63-71.
 • Több mint érdekes! Az íratlan jog - jogszokások. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/2. 63-71.
 • Több mint érdekes! Gasztronómiai ismereteink. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1995. 6/3. 60-63.
 • Több mint érdekes! A házasság, a család és a rokonság különböző formái. Somogyi Kultúra. Kaposvár, 1996. 6/3. 142-148.
 • Névadási szokásaink. (100 éves az állami anyakönyv-vezetés). Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár 1995/3. 33-36.
 • Szimbólumaink. A fa. A fával kapcsolatos hiedelmeink. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár, 1995/4. 17-24.
 • Néprajzi karcolatok. Névadási szokásaink. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1991. 12. 19.
 • Néprajzi karcolatok. A csók eredete. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1992. 01. 02.
 • Néprajzi karcolatok. A házasság intézménye. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1992. 01.
 • A család. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1996.
 • Szokásaink kialakulása. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1996.
 • Társadalmi ellenőrzés, közvélemény, büntetés. Somogyi Hírlap. Kaposvár, 1996.
 • A segesdi búcsú. Honismereti Híradó. Kaposvár, 1980.
 • Húsvéti ünnepkör. Somogyi Kurír. Kaposvár, 1992. 4-5. sz.
 • Farsang. Somogyi Kurír. Kaposvár. 1993. 1. sz.
 • Húsvét. Múzeumi Tájékoztató, Kaposvár 1995/2. 5-7.
 • A farsang időszaka. Múzeumi Tájékoztató. Kaposvár 1995/1. 28-30.
 • Magyarok a Felvidéken. (Néprajzi kutatások a Vág völgyében.) Somogyi Kurír. Kaposvár, 1993. 08. 03.
 • Közösségi élet, udvarlás a Felvidéken. (Néprajzi kutatások a Vág völgyében II.) Somogyi Kurír. Kaposvár, 1993. december 11-21.sz.
 • Ifjúsági csoportkultúrák. "Az űrkorszak gyermekei". In: Múzeumi Tájékoztató 2000/1. 26-34. Kaposvár, 2000.
 • Somogy megye folklorisztika kutatásai. In: Múzeumi Tájékoztató 2002/3. SMMI, Kaposvár. 20-27.
 • "Ezek a mai fiatalok!" Mit tudunk róluk, és ők egymásról. In: Paletta 2. szám. SMMI, Kaposvár. (in Press)
 • Szépség, vagyonosság, előkelőség… Reneszánszukat élik a táncos összejövetelek. SMÖK. Kaposvár. 2004.
 • Ezek a fiatalok! I. Segítség, felnőtt a gyerekem! Képmás. Családmagazin. 2006. március
 • Ezek a fiatalok! II. Rockerek. Képmás. Családmagazin. 2006. április
 • Ezek a fiatalok! III. Punkok. Képmás. Családmagazin. 2006. május
 • Ezek a fiatalok! IV. Szkinhedek. Képmás. Családmagazin. 2006. június
 • Ezek a fiatalok! V. A rapperek. Képmás. Családmagazin. 2006. július
 • Ezek a fiatalok! VI. Diszkósok és alterek. Képmás. Családmagazin. 2006. augusztus
 • Ezek a fiatalok! VII. Technósok. Képmás. Családmagazin. 2006. szeptember
 • A falu szeme és szája -  Avagy az íratlan jog.  Képmás. Családmagazin. 2007. január

KÖNYVISMERTETÉS

 • Tűzpiros kígyócska. Cigány népköltészet. Válogatta Bari Károly. (Gondolat Kiadó, 1985.) In: Ethn., Budapest, 1987. 440.
 • Bencsik János: A teknővájó cigányok. (Gyula, 1984.) In: Ethn., Budapest, 1987. 438-439.
 • Bari Károly: Az erdő anyja. Cigány mesék, hagyományok. (Gondolat Kiadó, 1990.) In: Ethn., Budapest, 1992. 1-2 sz.
 • Sinkó Rozália - Dömötör Ákos: Loló. Cigány népmesék és mondák Békés Megyéből. (Ciganisztikai tanulmásnyok 7. Budapest, 1990.) In: Ethn. , Budapest, 1993. 1-2. sz.
 • Eperjessy Ernő: A három sorsmadár. Őrtilosi beás cigány népmesék. (Ciganisztikai tanulmásnyok 8. Budapest, 1991.) In: Ethn. , Budapest
 • Bari Károly: Az üvegtemplom. Cigány népmesék. (Debrecen, 1994.) In: Ethn. 105. évf. 2..sz., Budapest, 1994. 721

FONTOSABB ELŐADÁSOK

 • Fa a somogyi ember életében. III. Országos Farestaurálási Konferencia. Kaposvár, 1984.
 • Együd Árpád hagyatéka. Együd-emlékülés. Siófok, 1985.
 • Ciganisztikai kutatások 1980-1985. MTA Néprajzi Társaság. Budapest, 1987.
 • Egy hagyományos közösség történeti és társadalmi néprajzi vizsgálata. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Előadássorozat. 1987.
 • A megyei múzeum tevékenysége. Tudományos Tanácskozás. SMMI, Kaposvár, 1992.
 • Együd Árpád hagyatéka a megyei múzeumban. Együd halálának 10. évfordulója alkalmából tartott emlékülés. Siófok, 1993.
 • Néprajzi gyűjtemények a megyei múzeumban. Kaposvári Közgyűjteményi Napok. Kaposvár, 1993.
 • Csallóköz és a szülőföld történeti, néprajzi áttekintése. Jedlik Ányos Nemzetközi Emlékülés. Zemné/Szímő. Szlovákia, 1993.
 • Életmódvizsgálatok a Vág völgyében. Előadás a monográfia megjelenése apropójából. Jedlik Ányos Nemzetközi Emlékülés. Zemné/Szímő, Szlovákia, 1993.
 • A megyei múzeum programja az 1996. évi Világkiállításra. Nemzetközi Alpok-Adria Gazdasági Konferencia. Somogyország 1100 éve. Kaposvár, 1993.
 • A múzeum és az iskola. A közgyűjtemények az iskola szolgálatásban című előadássorozat keretén belül. Kaposvár, 1994.
 • Együd Árpád. Az Együd-emléktábla avatása alkalmából rendezett konferencia előadása. Perőcsény, 1995.
 • Gönczi Ferenc - Együd Árpád - Somogyi gyermekjátékok. Regionális konferencia. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola. Kaposvár, 1996. nov.25.
 • A hagyomány és a gyermekjáték szerepe az oktatásban. Regionális konferencia, Siófok. 1996.
 • Könyvbemutató: Somogyi Gyermekjátékok. Megyei és Városi Könyvtár. Kaposvár, 1996.
 • Több előadást tartott a Somogy Megyei Pedagógiai Intézet által szervezett posztgraduális pedagógus-képzés keretén belül. (Elsősorban gyermekjátékok és hagyományőrzés témakörökben.) SOPI. Kaposvár, 1998.
 • Gegenwärtige Gruppierung unter Jugendliche in Ungarn (in Kaposvár ). Auf Grund von Trends in der Musik und verschiedenen Gesellschaftsangelegenheiten). Az ISSS - Institut für Sozio-Semiotische Studien keretén belül meghirdetett konferencián előadás. Wien, 1999. március 12-14.
 • Előadás-sorozat: "Mai ifjúsági csoportkultúrák kutatása" címmel Kaposváron, Veszprémben Budapesten és Kecskeméten.
 • Önkifejezés a mai magyar ifjúsági csoportkultúrákban. Konfliktusmegelőzés. Előadás a Magyar Szemiotikai Társaság 2000. évi "Jeles jogok - jogos jelek. Nyelvi jogok - társadalmi konfliktusok" című kiemelt programsorozat keretében. Budapest, október 16.
 • "Az úri közönség táncol." Újraélesztett somogyi megyebálok az ezredfordulón. Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia, Marcali. 2002. május 14. (a Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke és a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum szervezésében)
 • "Buli van!" A mai városi fiatalok szórakozási formái és alkalmai. Rítus és ünnep az ezredfordulón. Tudományos konferencia, Marcali. 2002. május 14. (az Magyar Néprajzi Társaság Folklór Szakosztálya, a Pécsi Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke és a Marcali Városi Helytörténeti Múzeum szervezésében)
 • Ifjúsági csoportkultúrák az ezredfordulón. Önkifejezési formák, azonosító és megkülönböztető jegyek. Fiatalok az ezredfordulón. Rétegkultúrák, ifjúsági szubkultúrák. (A Közép-Dunántúli Régió Közművelődési Tanácskozása. Székesfehérvár, 2002. szeptember 23-24.)
 • Az öltözet mint kulturális szimbólum. Az üzenetek kódolása és jelenkori dokumentálása. Néprajzi jelenkutatás és a múzeumi gyűjtemények változása. (Néprajzos muzeológusok országos konferenciája. Kaposvár, 2002. október 1.)
 • A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportkultúrák. Ifjúsági korszakváltás - Ifjúság az új évezredben. (Ifjúságkutatók ötévenként megrendezett országos tudományos szakmai konferenciája. Budapest. 2002. november 27.)
 • Ifjúsági csoportstruktúrák és ifjúsági csoportkultúrák. (Humanista Társadalmi Egyetem. Budapest. 2003. 03. 02.)
 • A múzeumok struktúrája, tevékenységi köre, bemutatkozási lehetőségei. Kaposvári Egyetem - CSVM Főiskolai Kar. Kaposvár, 2004. március 18.
 • Szeminárium: A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportosulások. Kaposvári Egyetem - CSVM Főiskolai Kar. Kaposvár, 2004. április 02. (4 óra)
 • Ifjúsági csoportosulások: fiatalok az ezredfordulón. Ifjúságpolitika, ifjúságvédelem és az EU című konferencia keretében. Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság és Kaposvár Város Közbiztonságáért Alapítvány. Kaposvár, 2004. április 21.
 • Gyermekjátékok. A népi dalos játékok hatása a 3-7 éves korú gyermekek sze-mélyiségfejlődésére. X. Országos óvodai esztétikai tanácskozás. Kaposvár, 2004. május 21.
 • A tizenévesek értékvilága. Érték - értékőrzés a művészeti és a zenei nevelésben című konferencia keretében. Magyar Zenetanárok Társasága. Budapest, 2004. má-jus 22.
 • Mai ifjúsági csoportkultúrák jellemzői. Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ, Gyermekjóléti Csoport. Kapos-vár. 2004. június 09.
 • A 15-25 éves fiatalok életmódja és kultúrája. Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola. Kaposvár, 2004. január 30.
 • Szeminárium: A zene mentén szerveződő mai ifjúsági csoportosulások. Kaposvári Egyetem – CSVM Főiskolai Kar. Kaposvár, 2004. április 02. (4 óra)
 • A politikai és társadalmi elit találkozási alkalmai. Az ezredvégi újjáélesztett somogyi megyebálok. A „Szokásrendszerek és a mindennapi élet kultúrájának átalakulása” c. konferencián. (Ünnepek, ünneplés tegnap és ma.) MTA – Néprajzi Kutatóintézet. 2004. november 3.
 • „Ifjúsági csoportkultúrák Kaposváron” című – az Egyenlítőben megjelent - tanulmány kapcsán kerekasztal beszélgetés Galló Bélával, a folyóirat főszerkesztőjével. Kaposvári Egyetem, Művészeti Főiskolai Kar. Kaposvár, 2004. nov. 22. (Az Egyenlítő szerkesztőségének és szerkesztőbizottságának kihelyezett ülése.)
 • Négy magyar kisváros ifjúsági „szubkultúrái”. II. Társadalmi Szemiotikai Szimpózium Józsa Péter emlékére. Szombathely, 2005. április 22.
 • Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdélyben az ezredfordulón. Ifjúsági konferencia. Szóla Rádió Alapítvány. Debrecen 2005. május 26.

OKTATÁS

Vendégelőadóként közreműködött Pécsen a JPTE-en, Budapesten az ELTE-BTK Néprajzi Tanszékén, valamint a kaposvári CSVM Tanítóképző Főiskolán.

ÁTFOGÓ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

Kárpát-medencei ifjúságkutatás (2001-2002), Országos Kiemelésű Társadalomtudományi Kutatások (OKTK), kutatóhelyek: Veszprém, Tatabánya (Magyarország), Csíkszereda, Székelyudvarhely (Erdély), témavezető: Szapu Magda, témakör: Mai ifjúsági csoportkultúrák a Kárpát-medencében. A kutatás ideje: 2001. szeptember - 2002. december 10.

SZEMINÁRIUMOK

 • 1987-ben a kaposvári Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán "Egy hagyományos közösség történeti és társadalmi néprajzi vizsgálata" címmel.
 • 1996-ban a pécsi JPTE-n féléves kurzust tartott bölcsészhallgatóknak a hazai roma folklórról.
 • 1999-ben a budapesti ELTE-BTK Néprajzi Tanszékén tartott féléves kurzust "Mai ifjúsági csoportkultúrák" címmel.
 • - 2004-ben a Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Karán "Fiatalok az ezredfordulón" címmel.
 • Kultúrák összehasonlító vizsgálata címmel fél éves szemináriumot tartott a Kaposvári CSVM Pedagógiai Főiskolai Karán a 2005/2006-os tanév első félévében.

MÉDIA

 • Kapos Rádió - néprajzi blokk
 • Hiedelmek, babonák. (Kaposvár, 1995. okt. 12.)
 • Mindenszentek, halottak napja valamint téli népszokásaink. (Kaposvár, 1995. nov. 2.)
 • Névnapi szokásaink (Erzsébet, Katalin) és gazdasági szokásrend. (Kaposvár, 1995. nov. 16.)
 • Jeles napok karácsony előtt: András, Miklós. Az Advent időszaka. (Kaposvár, 1995. nov. 30.)
 • Luca napi babonák, hiedelmek, szokások. (Kaposvár, 1995. dec. 7.)
 • Karácsonyi ünnepkör - Ádám Évától Vízkeresztig. (Kaposvár, 1995. dec. 24.)

 
SOMOGY-ZSELIC RÁDIÓ
Karácsony (ünnepi előkészületek, somogyi szokások, étrend, hiedelmek, vallási háttér) Kaposvár, 1996. december 24.
"Somogy jeles közéleti személyiségei" című karácsonyi adás vendége volt. (Kaposvár, 1998.)
 
KAPOS TV
Kerekasztal-beszélgetés "A fiatalok zenei kultúrájáról" címmel a Fórum című adásban. (Kaposvár, 1998.)
 
MEGJELENT SZAKFORDÍTÁSA

Sona Svecová: A szlovák és a cseh parasztcsalád. In: Ethn.102. évf. 1-2 sz., Budapest, 1991.89-119.

SZERKESZTI
Somogyi Múzeumok Füzeti c. periodikát 1992-től (Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága, Kaposvár)
Válogatás Együd Árpád néprajzi gyűjtéseiből c. sorozatot 1994-től. (SMMI, Kaposvár)
 
ÉLETRAJZI ADATOK

Somogy Megye Kézikönyve. Ki kicsoda? In: Magyarország Megyei Kézikönyvei. 14. (Szerk.: Izményi É. - Nagy J.- Troszt T.) Kaposvár, 1998. 910.
Fontosabb emberek lexikona. Ki kicsoda 2000. Pótkötet. Greger-Biográf , Budapest 200. 411.

FONTOSABB RECENZIÓK ÖNÁLLÓ KÖTETEIRŐL

 • Dr. Buda Béla: Városi folklór. Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági cso-portkultúrák. Századvég. Budapest. 2002. In: Élet és Tudomány. LIX. évfolyam. 48. sz. 2004. november 26.
 • Voigt Vilmos: Szapu Magda (szerk.): Ifjúsági „szubkultúrák” Magyarországon és Erdély-ben. Budapest. 2004. MTA Politikai Tudományok Intézete. In: Egyenlítő. Társadalomkritikai és kulturális folyóirat. III. évfolyam. 2005/2. A Politi-katörténeti Alapítvány lapja. Budapest. 47–48.
Utoljára frissítve: 2018. 01. 03. 18:35

Fel