A honlap teljes felülete akadálymentes

Polgár Tamás

(1974. 08. 24. - )

Levéltáros, a MNL Somogy Megyei Levéltárának igazgatója

1974-ben születtem Kaposváron, tősgyökeres Somogy megyei származású vagyok. Érettségit Csurgón, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium és Óvónőképző Szakközépiskolában szereztem 1992-ben. Főiskolai tanulmányaimat 1992-1996 között a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végeztem könyvtár-történelem szakon. A főiskola történelem tanszéke 1994-ben indított első levéltár-technikusi szakirányának tagja voltam. A kétéves képzés során az ELTE levéltár szakos tanárai oktattak, gyakorlati helyet a Vas Megyei Levéltár biztosított. Első levéltári munkahelyem 1996. szeptember 2-től a Soproni Levéltár volt. A levéltárban levéltári könyvtárosként, levéltárosként dolgoztam a 2000. július 2-vel kezdődő polgári szolgálatosi időszakomig. A levéltárosi munka mellett 1996-2000 között a Pécsi Tudományegyetemen történelem szakos bölcsészi képzésben vettem részt. Egyetemi diplomát 2000-ben szereztem. A Soproni Levéltárban ismerkedtem meg a levéltáros szakma alapjaival minden területen kipróbálhattam magam. Első publikációim is itt születtek. Kutatási területem a vármegye 1848/49-es forradalmi eseményeihez kötődtek, majd később a két világháború közti Soproni és Sopron vármegyei választásokkal is foglalkoztam. A Pécsi Egyetemi diplomamunkám Sopron vármegye 1931. évi országgyűlési választásai címmel készült.

2000. július 2-2001. október 2. között a Somogy Megyei Levéltárban végeztem katonai szolgálatot kiváltó polgári szolgálatomat. Az itt eltöltött 15 hónap alatt némi levéltárosi munkát végezve megismerkedtem a levéltárral, és a szülőföldhöz visszatérve maradtam az intézményben. 2001. október 3-tól a Somogy Megyei Levéltár levéltárosaként dolgoztam. 2003. február 1-től a Somogy Megyei Levéltár kutatószolgálatának vezetője voltam csoportvezetői beosztásban. 2005. november 1-óta a Somogy Megyei Levéltár igazgató-helyettese vagyok. A levéltárban a IV-es fondfőcsoport 1848 utáni időszakra vonatkozó fondjainak referense voltam, valamint az elmúlt 4 évben az 1848 előtti anyagoké is. Igazgató-helyettesként a levéltár iratrendező, ügyfél és kutatószolgálatának működéséért feleltem. E mellett dr. Bősze Sándor igazgató munkáját segítve részt vettem az intézmény tudományszervező, közművelődési, és kiadványozási feladatainak ellátásában is. 2015. július 15-től a Magyar Nemzeti Levéltár igazgatója vagyok. A levéltár 2001-től lépett a Rijekai Állami Levéltárral közös partneri kapcsolatba. Ennek gyümölcsekét sok nemzetközi levéltári konferencia szerveződött. Továbbá a horvát levéltárban őrzött hungarika anyagokról készült jegyzék és a Tengerészeti Hatóság 2011-ben kiadott repertóriuma is a közös munka eredményeit mutatja.

Somogy megyére vonatkozó kutatásaim a reformkori Somogy vármegye működésére irányultak. Az általam vizsgált hivatalnoki réteg iskolázottsági vizsgálata kapcsán több tanulmányom jelent meg a levéltári évkönyvben. 2001-től részese voltam Égető Melinda MTA TTI Néprajztudományi Intézet munkatársának Szőlőhegyi statútumokat és szerződéseket publikáló OTKA munkacsoportjának. A Somogy megyére vonatkozó anyag 2011-ben jelent meg Égető Melinda szerkesztésében a Szőlőhegyek történetének forrásai sorozat ötödik köteteként. Jelenleg a Somogy megyei XVIII-XX. századi községi pecsétek feldolgozásával foglalkozok.

A munka mellett képeztem magam 2004-ben angol C tipusú középfokú nyelvvizsgát, 2008-ban alapfokú B típusú horvát nyelvvizsgát tettem le. 2011-ben a NAV által szervezet költségvetési szervek vezetőinek képzését segítő tanfolyamot végeztem.

A Magyar Levéltárosok Egyesületének 1996-óta tagja vagyok. A 2004. és 2008. évi tisztújításokat előkészítő jelölőbizottságnak is aktív tagja voltam. A Levéltári Szemlében több publikációm jelent meg. Részt vettem a levéltári szakbibliográfiát készítő szakmai munkabizottság munkájában. Az egyesületnek köszönhetően az NKA támogatásával és az MLE szervezésében 2013-ban a Levéltári vezetők nemzetközi tapasztalatszerzésére, valamint továbbképzésére irányuló tanulmányutak című projekt keretében Hollandiában és Dániában tanulmányoztam a kollégákkal együtt az ottani levéltári rendszert. A tanulmányutak tapasztalatait több konferencián és a Levéltári Szemle 2014. évi 1. számában ismertettük a szakmával és a nagyközönséggel.

Publikációk

Társszerzős kiadványok

 • Győr-Moson-Sopron Megye Soproni levéltára 1848-1849-es iratanyaga: Tematikus repertórium. Szerk. Németh Ildikó. (szerzők Dominkovits Péter, Németh Ildikó, Polgár Tamás) Sopron, 1999.
 • Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára. A szöveget gondozta és a bevezetőt írta Gőzsy Zoltán és Polgár Tamás, közreműködött Vonyó Jánosné. Kaposvár, 2001.
 • Süttör-Fertőd-Eszterháza története 1872-1950-ig. In Fertőd, Süttör-Eszterháza évszázadaiból. Szerk Bertha János s.l., 2006. p. 127-173.
 • Kiss Norbert Péter-Polgár Tamás-Szántó László: Somogyjád. Somogyjád, 2009.
 • Hegytörvények és szőlőtelepítő levelek Somogy vármegyéből (1732-1847) szerk. Égető Melinda; közreadja Égető Melinda, Polgár Tamás. Budapest, 2011.

Tudományos publikációk
Tanulmányok

 • Újonnan előkerült reformkori kiadványok a Soproni Levéltárban. = Soproni Szemle 52. (1998) 1. sz. p. 49-51.
 • Az 1848-as országgyűlési választások Sopron megyében, különös tekintettel a kismartoni választókerület eseményeire. = Soproni Szemle 53. (1999) 3. sz. p 195-213.
 • Parlamenti képviselőválasztások Sopron megyében Bethlen István miniszterelnöksége idején. In Fejezetek Győr, Moson és Sopron vármegyék közigazgatásának történetéből. Győr, 2000. p. 133-151.
 • Az Egységes Párt szerepe a Sopron vármegyei országgyűlési választásokon (1926-1931). = Soproni Szemle 55. (2001) 1. sz. p. 88-107.
 • Somogyi diákok a Győri Jogakadémián. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 32. Kaposvár, 2001. p. 121-136.
 • „ A tudomány igazságai és a hit igazságai egyesüljenek az új épületben”: Horthy Miklós kormányzói látogatása Sopronban. 1930. október 19. = Soproni Szemle 57. (2003) 3. sz. p. 142-156.
 • Tisztújítási statútumok és az 1824. évi tisztújítás Somogy vármegyében. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 34-35. Kaposvár, 2004. p. 39-62.
 • Horthy Miklós Kaposváron – 1919, 1921, 1923. In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 36. Kaposvár, 2005. p. 195-206.
 • A somogyi zsidóság és a megyei közigazgatás a 19. század első felében. In: Újrakezdések: Zsidósors Somogy megyében a XVIII. századtól napjainkig. Szerk. Bősze Sándor Kaposvár, 2005. p. 39-56.
 • A Somogy Megyei Levéltár történetének margójára egy 1865. évi levéltári leltár alapján. = Levéltári Szemle 56. (2006) 4. sz. p. 35-40.
 • Somogyi diákok a Pécsi Püspöki Joglíceumon 1831-1848 (1850) In Somogy megye múltjából. Levéltári évkönyv 38. Kaposvár, 2007. p. 81-100.
 • A szőlőhegyi statútumok szerepéről, használatáról Somogyban. In Történeti forrás – Néprajzi olvasat: Gazdaság-, társadalom- és egyháztörténeti források néprajzi lehetőségei. szerk. Fülemile Ágnes, Kiss Réka. (Documentatio Ethnographica, 23.) Budapest, 2008. p. 94-98.
 • A Levéltárak alkalmazkodása digitális környezethez szerepük az e-közigazgatásban Hollandiában és Dániában. In: Levéltári Szemle 64. (2014) 1. sz. p. 32-35.
 • Demográfiai, társadalomtudományi és egészségügyi adatbankok Dániában és Hollandiában. In: Levéltári Szemle 64. (2014) 1. sz. p. 37-38.
 • Kutatóbarát megoldások. Kutatószolgálat, a levéltárhasználat jellemzői. Honlapfejlesztés, tájékoztató felületek. In: Levéltári Szemle 64. (2014) 1. sz. p. 47-57.
 • Levéltárak részvétele nemzetközi projektekben. In: Levéltári Szemle 64. (2014) 1. sz. p. 102.
 • A csurgói kisgazdamozgalom az 1920-as években. In: A két somogyi földosztó miniszter. szerk. Bősze Sándor Nagyatád, 2014. p. 95-101.
 • Drága jó Sanyi bácsi!. In: Levéltári Szemle 64. (2014) 4. sz. p. 97-99.
 • Új épületbe költözik a MNL Somogy Megyei Levéltára. In: Levéltári Szemle 65. (2015) 1. sz. p. 89-90.
 • Egy kaposvári levéltáros mindennapjai. Keszthelyi Ferenc munkanaplója 1951-ből. In: Szorosadtól Rijekáig. Tanulmányok Bősze Sándor emlékére. szerk. Mayer László,
 •  Tilcsik György Budapest, 2015. 339-344.
 • Forrásközlések
 • Adatok a Sopron városi Közkönyvtár korai történetéhez Házi Jenő jelentése tükrében. = Soproni Szemle 53. (1999) 2. sz. p. 168-172.
 • Az 1848-as országgyűlési választások csornai választókerületének margójára. Megjelent 2003-ban. In Helytörténeti Tár. www.hontar.hu/helytörténet
 • Egy főjegyzői hangulatjelentés margójára. = Archivnet 2010. 2 .sz.
 • www.archivnet. hu
 • Házi Jenő szolgálati utasítása távolléte esetére. = Soproni Szemle 67. (2013) 3. sz. p. 240-241.

Recenziók, ismertetések

 • Pájer Imre: Csorna évszázadai. = Soproni Szemle 51. (1997) 2. sz. 191 p.
 • Rábaköz honismereti évkönyv. Csorna-Kapuvár. Szerk. Pájer Imre. = Soproni Szemle 51. (1997) 4. sz. p. 379-380.
 • Tudományos Gyűjtemény (1817-1844) repertóriuma. Összeáll. Csécs Teréz. Győr, 1998. = Soproni Szemle 52. (1998) 4. sz. p. 419-420.
 • Rábaköz honismereti évkönyv 1998. szerk. Pájer Imre. = Soproni Szemle 54. (2000) 2. sz. p. 206-207.
 • Győri életrajzi lexikon. szerk. Grábics Ferenc, Horváth Sándor Domokos, Kucska Ferenc. Győr, 1999. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 27. (2000) 2. sz. p. 88-90.
 • Győr-Moson-Sopron megye időszaki sajtójának bibliográfiája (1779-1995)
 • szerk. Horváth József. Győr, 2000. In: Soproni Szemle 54. (2000) 4. sz. 456-459.
 • A Győri tanulmányok az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Győri Tanulmányok 22. főszerk. Bana József. Győr, 2000. = AETAS. 2000. 4. sz. p. 185-187.
 • Somogy megye múltjából és a Zalai Gyűjtemény repertóriumának ismertetése. = Levéltári Szemle 52. (2002) 1. sz. p. 76-78.
 • A XIX. Vas Megyei Levéltári Nap. = Levéltári Szemle 52. (2002) 3. sz. p. 86-88.
 • Beszámoló a XX. Vas Megyei Levéltári Napról. = Levéltári Szemle 53. (2003) 3. sz.  p. 87-89.
 • Csurgai Horváth József: „ Dicsőség helyén emelkedő emlék” szerk. Csurgai horváth Jószef, Kovács Eleonóra, Takács Péter. Székesfehérvár, 2002. 156 p. = Levéltári Szemle 54. (2004) 3. sz. p. 71-73.
 • Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. = Limes 17. (2004) 3. sz. p. 127-132.
 • Lichtneckert András: Az Arácsi szőlőhegy és szőlőhegyi önkormányzat története. Székesfehérvár, 2002. 156 p. = Levéltári Szemle 58. (2008) 1. sz. p. 87-90.
 • 100 éve született Balanyi Béla. összeáll. Gyenesei József, Tánczos-Szabó Ágota Kecskemét, 2011. 77 p. = Levéltári Szemle 61. (2011) 4. sz. p. 40-42.
Utoljára frissítve: 2017. 01. 24. 21:08

Fel