A honlap teljes felülete akadálymentes

Goitein Gábor dr.

(1885. 09. 27. - 1963.)

Ügyvéd, szerkesztő

Kaposvári órás kisiparos hetedik gyermeke. Középiskoláit Kaposváron, a jogot pedig Kecskeméten és Kolozsváron végezte. Jogi doktori és ügyvédi diplomáját Budapesten szerezte. Beutazta Ausztriát és Németországot.
Közírói ambíciói a pálya lehetőségével a közélet felé vonzzák. A századelőn csatlakozik a kaposvári Berzsenyi Dániel Szabadkőműves Páholyhoz. Polgári demokrata érzelmű. 1905-ben a „Somogyvármegye” c. napilap riportere. A kaposvári Demokrata Kör elnöke volt. 1912-ben Kaposváron ügyvédi irodát nyitott. (1944-ben még megvolt.)

Vezércikkírója és 1918 szeptemberétől 1919. március 23-ig felelős szerkesztője a „Somogyvármegye” c. politikai napilapnak. Az őszirózsás forradalom idején funkciót vállalt a megalakuló Nemzeti Tanácsban. A városi bizottság egyik elnöke volt.

1926-tól mély barátság fűzte Móra Ferenchez. Mórához hasonlóan ismeretterjesztő, irodalom-népszerűsítő munkásságot fejtett ki szűkebb pátriájában. Népszerű ember volt Kaposváron. Az emberek szerették könnyed csevegő stílusát, a Munkásotthonban éppúgy, mint az Iparosszékházban, a Kereskedők Egyesületében vagy a Berzsenyi Társaságban. A Mórához fűződő barátság alappillére a köztük lévő „világnézeti” rokonság volt. Erről tanúskodik az 1926-tól folytatott levelezésük is. A háború alatt az eredeti levelek egy része megsemmisült, ugyanis a deportáláskor Goitein féltett emlékei, iratai között néhány Móra-levelet is magával vitt.

Szakcikkeket, humoros széljegyzeteket és tárcákat írt a „Debr. Függetl. Ujság” (1908), a „Magyar Jogélet” (1909), a „Világ” (1914:88. sz. Kaposvár) c. lapokba, továbbá a „Somogyvármegyé”-be, a „Magyar Föld”-be, a „Világ”-ba, A „Somogyvármegyei Közigazgatási Lapok”- ba, a „Somogyi Társaság”-ba, a „Dunántúli Élet”- be. A húszas-harmincas években tárca- és vezércikkírója  az „Új-Somogy” napilapnak. Írói álneve: Gábor diák.
A Somogyi Helikon megemlékezik arról is, hogy négy hétig Budapesten a „Magyar Tejgazdaság” című
szaklapot szerkesztette. Kaposváron hunyt el.
Munkája: Két kerítés között. Kaposvár, (1932). (Móra Ferenc eloszavával).

Irodalom:
Magyar írók élete és munkái. Írta és összeáll.: Gulyás Pál., Sajtó alá rend.: Viczián János. X. k., Bp., 1992.,
az Argumentum k. és a MTA Könyvtára kiad., 990. p.
Somogyi Helikon. Szerk.: Hortobágyi Ágost. Kaposvár, 1928. Szerzo kiad. 57. p.
Wallinger Endre: Móra Ferenc ismeretlen levelei Kaposváron. = Somogyi Szemle. Fel. szerk.: Sárdi Lajos.
1967. 1. sz. 96–117. p.

Forrás: dr. Varga Éva - Írástudók Somogyban a két világháború között III.

 

Utoljára frissítve: 2020. 05. 15. 16:11

Fel