A honlap teljes felülete akadálymentes

Csapó János dr.

(1950. 07. 09. - )

Kutató, egyetemi tanár

Dr. Csapó János 1950. július 9-én született Szennán egy somogyi kisközségben. Általános és középiskolai tanulmányait Kaposváron végezte, egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karának vegyész szakán 1974-ben Az adrenokortikotrop hormon szintézise szilárd fázisú peptidszintézissel című, a TTK különdíját elnyert diplomamunkával zárta. 1974. óta dolgozik a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola, majd annak jogutóda a PANNON Agrártudományi Egyetem Kaposvári Állattenyésztési Karának Központi Laboratóriumában ill. Kémiai-Biokémiai Osztályán, ahol 1978. óta a Takarmánykémiai Laboratórium vezetője, 1992. augusztusától egyetemi docens, 1996. augusztusától egyetemi tanár, 1997. január 1-től 2000 január 1-ig a Kar tudományos dékánhelyettese, 1997-től az Acta Agraria Kaposváriensis alapító főszerkesztője, 1996-1998-ban a Központi Laboratórium vezetője, majd a Kémiai Intézet megbízott igazgatója. 1997. március 1-től Széchenyi professzori ösztöndíjas. 1998. augusztus 1-től (majd a második ciklusban 2003 augusztus 1-től) a Kémiai Intézet igazgatója és a Biokémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék vezetője. 2003-tól 2010-ig meghívásos jogviszonyú egyetemi tanár a Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának Élelmiszer-tudományi Intézetében, majd 2014-től ugyanitt az Élelmiszer-technológia Intézet igazgatója. 2002-től óraadó, majd 2005-től az Élelmiszer-tudományi Tanszék alapító tanszékvezetője a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karán. 2008-tól az Acta Universitatis Sapientiae, Alimentaria különszámainak felelős szerkesztője. 2006 január 1-től az újjászervezett Kémiai-Biokémiai Tanszék vezetője és az Analitikai Laboratórium önelszámoló egység igazgatója.

1975-79. között megszerezte második diplomáját a Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola Állattenyésztési Karán, majd 1980-ban megvédte A kolosztrum és a tej aminosav és fehérjefrakcióinak vizsgálata eltérő genotípusú szarvasmarha populációkban c. doktori értekezését a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen. Doktori oklevelének minősítése summa cum laude. 1982-ben egy évig levelező aspiráns volt, majd A kolosztrum és a tej összetétele eltérő genotípusú szarvasmarháknál c. kandidátusi értekezését megvédve 1984. okt. 18-án az MTA TMB a mezőgazdaságtudomány kandidátusává nyilvánította. 1985-ben a Gödöllői Agrártudományi Egyetem által szervezett egy éves tanfolyamot elvégezve pedagógiai alapképzettséget szerzett. 1995. jun. 23-án megvédte Kérődző háziállataink kolosztrum és tej összetétele és néhány összetevő analitikája c. akadémiai doktori értekezését. 1995. november 17-én az MTA Doktori Tanácsa a mezőgazdasági tudomány doktorává nyilvánította. 1995. október 26-án sikeresen habilitált a PANNON Agrártudományi Egyetemen élelmiszerkémia-biokémia tárgykörökből, majd 1996-ban egyetemi tanárrá nevezték ki a Kar Kémiai-Biokémiai tanszékére.

1985-től résztvesz az egyetemen folyó oktató munkában is. Felelős oktatója a Biokémia, az Élelmiszer-kémia, valamint a Mezőgazdasági kémia és az Agrártermelés kémiai alapjai tárgyaknak. Fakultatív tárgyai az Élelmiszer és takarmányfehérjék minősítése, az Élelmiszer- és takarmányanalitika és a Tej és tejtermékek szerepe az emberi táplálkozásban. Esetenként felkérik néhány kutatási területéhez kapcsolódó témában élettani, tejgazdaságtani és archeológiai előadás megtartására egyetemi hallgatók számára. A PhD képzés keretében az Állati termék előállítás élettana és biokémiája tantárgyban “A tejképzés biokémiája és élettana” és “A kolosztrum és a tej összetétele, és az azt befolyásoló tényezők” című előadásokat tartja. Választható tárgya a „Takarmányanalitika”. Külföldi aspiránsoknak az “Amino acids in animal nutrition” tárgy keretében tart 16 óra, „Biochemistry” tárgyból 42 óra előadást. A mai napig írt kilenc tankönyvet, 23 könyvrészletet és könyvfejezetet, 23 elméleti és gyakorlati egyetemi/főiskolai jegyzetet (egyet angolul), melyekből Magyarország és Erdély több egyetemén és főiskoláján tanulnak a hallgatók.

1982-ben a MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának első díját, 1985-ben pedig - feleségével - a MTA Kémiai Osztályának Erdey László díját kapta analitikai-kémiai kutatásokért. Az általa vezetett kutatócsoportból kollégái négyszer nyerték el a MTA PAB kiemelt első ill. első díját. Az általa kidolgozott takarmány- és élelmiszeranalitikai módszerek többsége bekerült a Mezőgazdasági Minősítő Intézet által szerkesztett Takarmánykódex analitikai részébe. Ezeket a módszereket hazánk több analitikai laboratóriumában rutinszerűen alkalmazzák. 1985-ben a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumtól a kiváló munkáért kitüntetést kapta meg. 1995-ben, 1997-ben és 2006-ban a Kaposvári Gazdászok, a Kar hallgatói, Agyagkatedra díjban részesítették; 1996-ban pedig az Egyetem kiváló dolgozója kitüntetést kapta. 1985. óta titkára, 1995-től 2000-ig elnöke a Somogyi Tudósklubnak. Tagja volt a Somogy Megyei Önkormányzat, és Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Kulturális és Tudományos Bizottságának. 1992-óta elnöke a Tudományos Életért Közalapítványnak, 2000-től pedig a Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítványnak. Munkájáért Somogy Megye Önkormányzata 1992-ben Alkotói Díjban részesítette. 1997-ben a Tudományos Életért közalapítvány aranygyűrűjét nyerte el, 2001-ben pedig a Pécsi Akadémiai Bizottság tudományszervezési díját kapta. 1997-ben elnyerte a Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2005-ben nemzetközi színvonalú oktatói-kutatói tevékenységéért a Szent-Györgyi Albert díjat, 2006-ban pedig a Charles Simonyi kutatói ösztöndíjat. 2007-ben a Kaposvári Egyetem Alapítványának Nívódíját, 2008-ban pedig a Területi Prima (Primissima) Díjat kapott. 2012-ben Kaposvár Városért kitüntető díjat kapott Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatától.

2013-ig 142 tudományos közleménye jelent meg idegen nyelven, 260 előadást tartott nemzetközi konferenciákon. Hazai tudományos közleményeinek száma 138 és 230 előadást tartott hazai konferenciákon. Fentieken kívül írt 46 ismeretterjesztő közleményt is, és szerkesztett 75 tanulmánykötetet ill. folyóiratszámot. Összes publikációinak száma 1020, közleményeinek kumulatív impakt faktora 64,770. Közleményeire összesen 1350 esetben hivatkoztak. Doktor képviselője az MTA Agrártudományok Osztályának (2007-2010), tagja az MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Szakbizottságának, az MTA PAB Agrártudományi Szakbizottság elnöke, tagja a PAB Kémiai Szakbizottságának, elnöke az Analitikai Munkabizottságnak, tagja a VEAB Iparrégészeti és Archeometriai Munkabizottságának és több tudományos és szakmai testületnek. Tanulmányúton járt Lengyelországban, Csehszlovákiában, Angliában, Dániában, Hollandiában, Izlandon, Svédországban és Írországban. Szoros munkakapcsolatban van az izlandi Marine Research Institut-tal, a göteborgi Chalmers University Analytical and Marine Chemistry és Marine Geology Tanszékével, valamint a Corki Egyetem Food Chemistry Tanszékével. Az utóbbi időben kutatásait kiterjesztette a szarvasmarhán kívül a kecske, a juh, a szarvas, az őz, a dámvad, a ló, a sertés valamint a nyúl kolosztruma és teje összetételének vizsgálatára a gazdaságos utódnevelés ill. tejtermék előállítás érdekeit szem előtt tartva. Analitikai-kémiai módszerfejlesztő munkái közül kiemelkednek az aminosav enantiomerek szétválasztására és meghatározására kidolgozott módszerei. Hazánkban egyedül foglalkozik az aminosav racemizáción alapuló ember és állatcsontok korának meghatározásával és gyapjúszőnyegek korának becslésével. Az utóbbi időben élelmiszerek D-aminosav-tartalmát, ezen belül a D-triptofán-tartalmat, vizsgálja, ill. kutatásait kiterjesztette a konjugált linolsavak, a funkcionális élelmiszerek és az élelmiszer hamisítás irányába is.

Csíkszereda, 2017-01-01                    Prof. Dr. Csapó János

Tudományos életrajz

Név: Dr. Csapó János
Születési dátum és hely: 1950. július 9. Szenna
Állampolgárság:    magyar
Beosztás és foglalkozás: okleveles vegyész, egyetemi tanár
Állandó lakhely: 7400 Kaposvár, Bem u. 22.
Hivatali cím: Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-, Élelmiszer-tudományi és     Környezetgazdálkodási Kar, Élelmiszertechnológiai Intézet, 4032 Debrecen, Böszörményi u. 138.

Családi állapot: Nős (két gyerek)
Nyelvtudás: angol középfokon, orosz alapfokon, minimális német, latin és svéd.

Képzés:    
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1996 a Magyar Tudományos Akadémia doktora
1995 habilitáció a PANNON Agrártudományi Egyetemen
1984 a mezőgazdaságtudomány kandidátusa
1980 egyetemi doktor (Agrártudományi Egyetem, Gödöllő)
1979 állattenyésztési üzemmérnök (Mezőgazdasági Főiskola, Kaposvár)
1974 okleveles vegyész (József Attila Tudományegyetem, Szeged)
1968 érettségi (Munkácsy Mihály Gimnázium, Kaposvár)

Szakmai tevékenység:

2016-tól egyetemi tanár a DE Élelmiszertechnológiai Intézetében

2014-től intézeti igazgató a DE élelmiszer-technológiai Intézetében
2006-tól tanszékvezető a KE ÁTK Kémiai-Biokémiai Tanszékén
2005-től tanszékvezető a Sapientia EMTE Élelmiszer-tudományi Tanszékén
2003-tól a Debreceni Egyetem meghívásos jogviszonyú egyetemi tanára
2002-től óraadó a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemen
1998-2014 a Kémiai Intézet igazgatója, a Biokémiai és Élelmiszerkémiai
    tanszék vezetője, 2002-től a Kémiai Tanszék mb. vezetője
1997    a Kémiai Intézet mb. igazgatója
1997-2000    tudományos dékánhelyettes
1996 egyetemi tanár
1992 egyetemi docens
1985 tudományos főmunkatárs
1980 tudományos munkatárs
1978-1992 a Takarmány Kémiai szaklaboratórium vezetője
1974 tudományos segédmunkatárs

Külföldi szakmai utak:
1984    Winchester Agricultural College, Anglia, 10 nap
1985 Lengyel Tudományos Akadémia Tejkísérleti Kutatóállomása, Varsó, 10 nap
1986 Prágai Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap
1987 Dánia, American Field Service, 3 hét
1989 Hollandia, Dordrechti Mezőgazdasági Főiskola, 10 nap
1992 Marine Research Institute, Izland, 2 hét
 ⦁ Chalmers University of Technology, University of Göteborg,
 ⦁ Svédország, 4 hónap, két hét, 10 nap, 2 hónap
1995 Cork University, Írország, 10 nap.
1996 Hollandia, Wageningen, Netherlands Organization for Applied Science Research (2 hét).
1996-97    University of Göteborg, Svédország, 9 hónap
1996-98    Cork University, Department of Food Chemistry, Írország, 1 hónap
    University of Göteborg, Svédország, 2 hónap
1998 Newcastle University, Fossil Fluels Department, Anglia, 1 hónap
1999 University of Athens, Department of Food Technology, 2 hét
2009 University of Göteborg, Svédország, (Erasmusprogram, 2 hónap).
2013 University of Palermo, Olaszország, (Erasmusprogram, 1 hónap).

Kitüntetések:
⦁ MTA Kémiai Osztály Erdey László díja analitikai kémiai kutatásokért
1985 MÉM kiváló munkáért kitüntetés
⦁ Alkotói Díj (Somogy megye Ömkormányzata)
1997 Tudományos Életért Alapítvány aranygyűrűje
1997 Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001 PAB tudományszervezői díja
⦁ Szent-Györgyi Albert díj
1995, 1996, 2006 Agyagkatedra a Kaposvári Egyetem diákjaitól
⦁ Charles Simonyi kutatói ösztöndíj
⦁ Nívódíj, Kaposvári Egyetem
⦁ Megyei Prima (Primissima) Díj
⦁ 2012    Kaposvár Városért kitüntetés

⦁ 2017 a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusa döntése alapján a Sapientia EMTE kiváló oktatója kitüntetés, melyet Marosvásárhelyen ünnepélyes keretek között, az Egyetem Napján adtak át.

Publikációk:
Tudományos közlemények:
Idegen nyelven: 162, magyarul: 152, ismeretterjesztő közlemények: 48,

Előadások:
Nemzetközi konferenciákon: 271, hazai konferenciákon: 231.
Szakkönyv-, kódex részlet, egyetemi jegyzetek, szerkesztett tanulmánykötetek. 109. Könyv: 10, könyvrészlet, -fejezet 24, egyetemi jegyzet: 36, szerkesztett tanulmánykötet 82. Összesen: 1020.

Hivatkozások: Kb. 1350, ebből független kb. 850. Kumulatív impakt faktor: 64,77, Hirsch index: 16.

Tagságok:    
⦁ MTA Agrártudományok Osztálya, doktor képviselő (2007-2010)
⦁ MTA Állattenyésztési, Állatnemesítési és Takarmányozási Bizottság
⦁ MTA PAB Agrártudományi Szakbizottság, elnök
⦁ MTA-PAB Kémiai Szakbizottsága, Analitikai-kémiai Munkabizottság elnöke
⦁ Magyar Biokémiai Egyesület, Magyar Kémikusok Egyesülete, Élelmiszeranalitikai
⦁ Munkabizottság elnökhelyettese
⦁ MTA-VEAB Archeometriai Munkabizottsága
⦁ A COST elnökségének magyar tagja

Külföldi intézményekkel tartott kapcsolat:
⦁ Chalmers University of Technology, University of Göteborg, Department of Analytical
    and Marine Chemistry.

Együttműködési témák:

⦁ Aminosavenantiomerek szétválasztása és meghatározása nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával. Élelmiszerek és takarmányok D-aminosav-tartalma. Csontminták korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján. A masztitiszes tej D-aminosav-tartalma. Borkémia és boranalitika.

⦁ Marine Research Institute Reykjavik, Iceland. Együttműködési témák:
⦁ D- és L-aminosavak szétválasztása és meghatározása fordított fázisú folyadékkromatográfiával.
    Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja alapján.
⦁ University of Göteborg, Department of Marine Geology. Együttműködési témák:
⦁ Mikrofosszíliák D- és L-aminosav-tartalmának meghatározása.
    Cork University, Department of Food Chemistry. Együttműködési témák:
⦁ A kanca- és gímszarvas tej kazein frakciói genetikai variánsainak vizsgálata.
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyete, Csíkszeredai Campus, Együttműködési témák: Konjugált linolsavak, D-aminosavak, helyi élelmiszerek, pro- és prebiotikumok kutatása. Anyatejanalízis. A lakosság szelénellátottságának felmérése.
⦁ University of Athens, Department of Food Technology. Együttműködési témák: Bioaktív vegyületek (exopoliszacharidok, konjugált linolsav) és a D-tejsav kutatása.

Jelenleg művelt kutatási témái:
⦁ Kérődző háziállataink kolosztrum- és tejösszetételének vizsgálata.
Élelmiszerek, elsősorban tej és tejtermékek konjugált linolsav-tartalmának kutatása.
Takarmányok és élelmiszerek D-aminosav-tartalmának vizsgálata, a D-triptofán kutatása.
⦁ A baktériumok által szintetizált fehérje mennyiségének meghatározása. Új módszerek kidolgozása.
⦁ Új élelmiszer-analitikai módszerek kidolgozása (elsősorban az aminosav-analitika területén).
⦁ Csontleletek korának meghatározása az aminosavak racemizációja és elbomlása, valamint a zsírsavak mennyiségének és minőségének alapján. Az egyén korának meghatározása a fog D-aminosav-tartalma alapján.
Védett aminosavak és lecitin előállítása.
Probiotikus élelmiszerek fejlesztése. Prebiotikumok előállítása szénhidrátokból di- és     trikarbonsavakkal.
Funkcionális élelmiszerek (magas lizintartalmú kenyér, szelénnel dúsított tej és tejtermékek, alacsony     szénhidrát tartalmú élelmiszerek, rezisztens keményítő) fejlesztése.
Módszerek fejlesztése az élelmiszer hamisítások kimutatására

(készült. 2017. 01. 01., utolsó frissítés: 2017.011.27.)

Több évtizedes, magas színvonalú tudományos és oktatómunkájáért, amellyel hozzájárult Kaposvár hírnevének öregbítéséhez, Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. január 23-án a „Pro Urbe Kaposvár” kitüntetést adományozta dr. Csapó János professzornak.


Fel